Norsk Ornitologisk Forening
www.nofoa.no/lag-ab
E-post: lag-ab@nofoa.no

Asker og Bærum Lokallag
Postboks 58
1301 Sandvika

Startsiden

Statutter for

NOF - Asker og Bærum Lokallag

 

Bestemmelser for Norsk Ornitologisk Forening - Asker og Bærum lokallag.
Vedtatt på årsmøtet 20/11-74, revidert 28/1-76 og på årsmøtet 2008.

§1 Foreningens navn er NOF - Asker og Bærum Lokallag.
§2 Foreningens formål er:
1) å være bindeledd mellom fugleinteresserte i Asker og Bærum, og å virke for å stimulere til ornitologisk arbeide.
2) å arbeide aktivt for vern av Asker og Bærums natur og miljø
3) å fremme interessen for og kjennskapet til fuglene gjennom først og fremst regelmessige ekskursjoner og feltundersøkelser,
men også ved foredrag, publikasjoner m.m.
§3 Foreningens styre består av 5 medlemmer som selv velger arbeidsform. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall.
Begge kommuner bør være representert i styret.
§4 Årsmøtets faste punkter er: Årsberetning, regnskap, fastsetting av kontingent og valg av nytt styre.
Det bør skiftes ut 2 ved hvert valg, men ingen bør sitte lenger enn 3 år.
Avgjørelser treffes ved simpelt flertall, og fraværende medlemmer har ikke anledning til å stemme.
Forandringer på bestemmelsene krever 2/3 flertall, på årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 1/5 krever det.
§5 Medlemmer kan ekskluders av styret etter oppfordring fra 1/5 av medlemmene. Saken bør ankes til årsmøtet.
§6 Foreningen oppløses hvis to etterfølgende årsmøter krever det.
Våre midler tilfaller da fylkesavdelingen - NOF/Oslo og Akershus fylkesavdeling.