Våtmarksrestaurering i Storøykilen

Våtmarkene på Fornebu har vært sentrum for den ornitologiske aktiviteten i Asker og Bærum siden tidlig på 1970-tallet. Den gang lå landets hovedflyplass her, og etter nedleggelsen i 1998 har området vært gjenstand for storstilt byutvikling. Takket være innsatsen fra våre medlemmer, ble de viktigste våtmarkene vernet som naturreservater i 1992, og selve Storøya ble omgjort til park snarere enn bebyggelse, men kvaliteten på disse grøntarealene synker dag for dag i takt med byutviklingen og den økende trafikken av hundeluftere, joggere og folk som bruker naturreservatene til ballspill, bading og andre friluftsaktiviteter.

NOF AB har lenge jobbet med planer for å forbedre forholdene for fugler på Fornebu, og da særlig i de to naturreservatene Storøykilen og Koksa samt de mellomliggende grøntarealene på Storøya. Foruten dugnadsvirksomheten som mange titalls av våre medlemmer har bidratt med de siste årene, der vi har hindret våtmarken i Storøykilen fra gjengroing av skog, har vi fått hjelp av eksperter i våtmarksrehabilitering fra Universitetet i Ås. Professor Jonathan Colman og Ole Tobias Rannestad har med innspill fra lokallaget laget en konkret plan for hvordan Storøykilen kan gis et betydelig løft, særlig med tanke på rastende og hekkende våtmarksfugler, i tråd med hovedhensikten i verneforskriften. Planen kan leses i sin helhet i rapporten lenket under, men går i korte trekk ut på å grave ut områder i Storøykilen som i dag er ruderatmark og steinfyllinger til små tjern og våtmark. Den eksisterende våtmarken skal i liten grad berøres av planene. Lokallaget har mottatt 1 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB og nylig også 800 000 kroner fra Miljødirektoratet basert på disse planene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besøkte Storøykilen naturreservat før sommeren 2020 og fikk overrakt handlingsplanen. Vi er i ferd med å sette sammen en undergruppe i lokallaget som skal følge opp prosjektet i praksis. I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bærum kommune håper vi å kunne sette i gang å sette planene i tiltaksrapporten ut i livet nærmeste år.

Tiltaksplan for restaurering av våtmarken i Storøykilen naturreservat på Fornebu(PDF)
Gruppebilde fra Storøykilen, ved statsråd Rotevatns besøk.

Hovedforfatter av tiltaksrapporten, Jonathan Colman flankert av Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Morten Bergan, Bjørn Olav Tveit og Bård Kyrkjedelen fra NOF AB.

Sildemåker på Fornebu

Sildemåker på Fornebu

Skjeggmeis i Storøykilen.

Skjeggmeis i Storøykilen.